Полезни връзки
Джамията в гр. Крумовград
Джамията в гр. Крумовград Джамията “Сейтляр джамиси” в гр. Крумовград е на ул. ”Съединение” №6. Издигната е върху руините на средновековна църква. Първоначалната постройка е била дървена, талпена. В днешния си вид сградата е построена от богатата на времето фамилия Сейди в периода през 1901г., минарето – през 1904г., а преддверието – през 1914г. Тя е квадратна в план, с четирискатен покрив, покрит с турски керемиди. Заема обща площ 2152 кв.м, от които 840 кв.м е застроена площ и 1312 кв.м незастроена площ. Стените са от ломен камък на хоросанов разтвор, измазани. Цокълът, ъглите на сградата, корнизът, рамките на отворите по фасадите и минарето са изградени от дялан камък. Минарето е разположено от северозапад. Към старата талпена джамия е имало медресе, подновено през 1914г., което днес не съществува. Джамията е съхранена до голяма степен в автентичен вид. В интериора оригиналните дървени колони са били подменени със стоманобетонови. Забележка: Удобна за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.