Полезни връзки
Джамията в Чал
Джамията в Чал Това е най-старата датирана джамия в Източните Родопи. На ьглов камък на южната стена е изписана годината 1201 по Хиджра, съотвестваща на 1786-1787 година. Наричат я Ахат боба джамиси, по името на почитания светец, чието тюрбе се намира в гробището на селото. Смята се, че на това място е имало по-стара джамия, построена от рода Коюноллар, поради което и до днес е известна и като Коюналлар джамиси. Джамията е изградена от камък със спойка и дърво. Преддверието е открито. Покривът се поддържа от дървени колони с резбовани капители. Централното помещение е правоъгълно, над половината пространство е изграден балкон, ограден с красив ажурен парапет. Забележка: Обектът е удобен за посещение, но джамията се отваря само в петък за молитва или при необходимост.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.