Полезни връзки
Църквата “Св. Цар Борис” в гр. Момчилград (1939 г.)
Църквата “Св. Цар Борис” в гр. Момчилград (1939 г.) Църквата е изградена в периода 1938-1939 година на мястото на малък параклис. Тя е еднокорабна базилика, носеща името на канонизирания за светец цар Борис I. Иконостасите и архиерейският трон са от дърворезба. Дървената пластика се отнася към Девърската школа. До южната стена на храма е построена костница, в която се съхраняват тленните останки на загиналите за освобождението на този край.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.