Полезни връзки
Текето на Ахат баба, с. Постник (с. Текке)
Текето на Ахат баба, с. Постник (с. Текке) Текето е изградено по сунитския канон, но се почита от алианите в района. Носи името на Ахат баба – сунитски светец, воин на правата вяра, надарен с магическа сила и способности. Сам доизгражда тюрбето си (символичен гроб, предмет на поклонение), като повдига ключовия камък над вратата, по който са останали кървави отпечатъци от неговите пръсти. Около сградата има запазени стари гробове с арабски надписи по тях. Забележка: Текето е лесно достъпно, в самото село, но не се поддържа и районът около него (с множество запустели гробове) е много занемарен.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.