Полезни връзки
Джамийски комплекс в с. Горно Прахово
Джамийски комплекс в с. Горно Прахово Намира се между селата Горно и Долно Прахово на естествено земно възвишение. Комплексът се състои от джамия, медресе (училище), каменна чешма с дарителски надпис и гробница (тюрбе). Комплексът е укрепен с каменен зид. Джамията е от камък, споен с хоросан. Покривът е с каменни плочи. Минарето е бяло, високо 19 метра, с три процепа за светлина. На върха има изнесен конзолно балкон, от който са се призовавали вярващите за молитва. Молитвената зала е просторна, покривът се крепи от шест дървени бели колони, таванът е обшит с дъски, украсен от три розетки. Има 11 засводени, правоъгълни прозореца, от които блика мека светлина. Стените на помещението са бели, изписани в нежни сини и червени тонове. Над входната врата е разположен балкон с полукръгла форма и малък дървен парапет. Това е женско отделение, в което жените присъстват единствено по време на рамаданските молитви. Покрай оградния зид са разположени помещенията на медресето (училището), както учебните, така и поклонническите. В близост е и гробницата (тюрбето) на почитан от мюсюлманите учител. Оградата е варосана, покривът е от каменни плочи. Надгробният камък е с надпис на арабски, а в кръгъл медальон е изписана годината 1262 (по хиджра – арабското летоброене), т.е. 1845-1846 г. Комплексът е опожарен през 1912-1913 г. и възстановен през 1923. След 1944 г. районът е занемарен. През 1991 – 1992 г. джамията и учебните сгради са ремонтирани и редовните молитви – възстановени. През 2008-2009 г. е извършено ново благоустройство на комплекса, като е направено преустройство на стаите за поклонници и ученици. Забележка: Обектът е интересен за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.