Полезни връзки
Регионален исторически музей, гр. Кърджали
Регионален исторически музей, гр. Кърджали Помещава се в изключително красива, масивна триетажна, специално реконструирана за музейна дейност сграда на бивше училище. Строена е в началото на миналия век по проект на руски архитект. Обявена е за паметник на културата. Музеят е институция, имаща за цел проучване, съхранение и популяризиране на материалната култура на населението в региона. Работи за разкриване, реставрация и консервация на археологически обекти в региона и свързаната с тях научна дейност. Заетата експозиционна площ е 1200 кв.м. Представени са отделите “Археология”, “Природа” и “Етнография”. В просторните фоайета и коридори често гостуват различни изложби от страната или се експонират временни такива след завършване на сезонните археологически разкопки, с цел запознаване на обществеността с последните археологически разкрития. В двора на музея могат де се видят много интересни редки храсти и дървета, нетипични за нашата флора. Обектът е един от 100-те национални туристически обекта в Република България. Забележка: Подходящ за посещение, включен в редица туристически дестинации.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.