Полезни връзки
Художествена галерия “Станка Димитрова”, гр. Кърджали
Художествена галерия “Станка Димитрова”, гр. Кърджали Намира се в старата част на града, в близост до джамията и пазара. Помещава се в самостоятелна двуетажна сграда и разполага в своя фонд с богата колекция от картини на стари и съвременни български художници. Това е един от най-старите културни институти в града. Сградата е строена в средата на XIX век за турски конак. Използвана е от армията, полицията и държавната администрация. В един период в нея се е помещавал и историческият музей. В приземния етаж на галерията (криптата) са представени много икони и възрожденски щампи. Част от сградата и до днес е в автентичния си вид. Обявена е за паметник на културата. Забележка: Подходящ туристически обект.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.