Полезни връзки
Арт-галерия, гр. Кърджали
Арт-галерия, гр. Кърджали Намира се на бул. “Тракия” №3. От 2002 г. се управлява от арт сдружение “Кръг”. Често в нея се организират изложби на местни и гостуващи творци – художници, скулптори, керамици и др. Изпълнява ролята и на информационен център за предстоящи културни събития.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.