с. Долна сполука
с. Долна сполука Край пътя за с. Любино, малко преди сградата на Ловния дом има няколко самотни къщи със съхранена автентична архитектура от края на XIX век, с оригинални, добре запазени каменни покриви и комини, типични за строителството през този период. Забележка: Къщите могат да се видят при посещение на обектите около Ловния дом към с. Любино.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.