Архитектурен ансамбъл “Стария град”, гр. Кърджали
Архитектурен ансамбъл “Стария град”, гр. Кърджали В старата част на града е съхранен комплекс от къщи, построени във възрожденски стил. Намират се на улиците “Свети Климент Охридски” и “Иван Вазов”. Там се помещават Къщата на художниците в града (т.нар. Керимовата къща), както и Къщата на архитектите. Забележка: Комплексът е интересен за посещение, но не е устроен за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.