Стената на яз. Кърджали
Стената на яз. Кърджали Намира се на около 1.5 км от крайните къщи в кв. “Възрожденци” на гр. Кърджали. Строена е в периода 1957-63 г. Представлява уникална за времето си куха дъговидна конструкция. Висока е 103 м, а дължината е 341 м. Язовирното езеро е дълго 20 км и е с обем 532 млн. куб. м вода. Под стената е изградена Водноелектрическа централа с възможности за средногодишен добив на електроенергия от 164 млн. квтч. Забележка: Подходяща за посещение.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.