Общински пазар, гр. Кърджали
Общински пазар, гр. Кърджали Открит е през 2008 г. Представлява елегантна метално-носеща шатроподобна конструкция. Пазарът е разположен на площ от 23 дка. Един от най-големите пазари на Балканите. Двата входа са маркирани от оригинални, красиви каменни двери, наподобяващи порти на крепост.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.