Паметникът на освободителите, гр. Кърджали
Паметникът на освободителите, гр. Кърджали Това е паметник на загиналите за освобождението на гр. Кърджали през 1912 г. Намира се в Градската градина. На мястото, където е издигнат са погребани костите на загинали при боевете военнослужещи. Открит е на 28.05.1939 г. Монументът е дело на архитект Храбър Попов и скулптура Александър Занков. Преди да се построи паметника там е имало малък параклис.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.