“Лирата”, гр. Кърджали
“Лирата”, гр. Кърджали На едно от възловите кръстовища в града, в центъра на голямо кръгово движение се издига монументална скулптура, символизираща лирата на Орфей. “Лирата” е от тръбни елементи, струните са верижни, по тях тече вода, която създава илюзия, че те вибрират. Пространството около “Лирата” е озеленено, а през нощта обектът се осветява в приятни сини тонове. Автор на скулптурата е Зиятин Нуриев, роден и отраснал в този край.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.