Водениците, с. Шумнатица
Водениците, с. Шумнатица Доскоро по рекичката в с. Шумнатица е имало няколко действащи воденици, също от края на XIX век. Днес такава една воденица, която все още работи, има край описания мост. Тя е с автентична оригинална архитектура и запазени съоръжения за смилане. Малко по-надолу по реката има втора воденица, чиято сграда все още стои, но отдавна не е в действие и част от нея е порутена. И двете са обявени за паметници на културата. Забележка: Обектът е много подходящ за туризъм, намира се край самия асфалтов път, в непосредствена близост до стария мост.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.