Древни пътища
Древни пътища В района на община Кирково е минавала една от основните пътни връзки за Беломорска Тракия. Тук има стари стратегически пътища още от древността до Средновековието. Свързвали са Горнотракийската низина с градовете по Беломорието и средиземноморския античен свят. Следи от тези пътища има и днес. В с. Шумнатица около трите моста все още се ползват части от такъв път. Забележка: Подходящ за посещение в маршрут с воденицата и стария мост.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.