Възрожденски къщи, гр. Крумовград
Възрожденски къщи, гр. Крумовград В града има няколко стари къщи, съхранили своя възрожденски облик. Една от тях е тази, в която се помещава историческият музей. Сградата е построена през 1901 г. за военен клуб и носи характеристиките на късновъзрожденска сграда. В периода 1912 – 1913 г. е използвана за кметство. През 1971 г. е реставрирана и адаптирана за нуждите на музейната сбирка. Сградата притежава културно-историческа стойност като единствен съхранен пример на обществено строителство в града в началото на XX век. Обявена е за паметник на културата през 1982 г. Забележка: Удобна за посещение, но музейната сбирка е временно прибрана на съхранение поради предстоящ ремонт.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.