Мостовете край с. Егрек
Мостовете край с. Егрек В района на с. Егрек и тези в близост до него има няколко каменни моста, които местното население нарича “римски”. Това са мостове, строени към края ХVІІІ в. или началото на ХІХ в. В с. Егрек има 2 моста, единият от които е трисводест (в долната махала), а вторият – двусводест (в горната махала). Първият е полуразрушен. Вторият е строен от овчар за хаир (доброто) на хората. Той е двусводест, с дължина на пътното платно 13.20 м. Сводовете са широки 4.20 и 2.60 м. Строен е от обработени камъни, като сводовете им са облицовани с корнизи от по-малки плоски камъни. Спойката е направена от бял хоросан. На стълба на моста е дозиран вълнолом. До моста има кладенец, който е изграден от камъни и е покрит с голяма плоча (тикла). Забележка: Обектът може да се комбинира в маршрут с други забележителности от района на селата Егрек и Аврен. Лесно достъпен.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.