Водениците на с. Егрек
Водениците на с. Егрек В района на селото има няколко воденици в съхранен автентичен вид. Някои от тях са действащи. Изградени са от ломен камък, споен с хоросан. Покривите са покрити с каменни плочи (тикли). Меленето на жито и царевица се извършва от месец ноември до месец март, когато реката е най-пълноводна. Забележка: Две от тях са край асфалтовия път и са удобни за посещение в указаното по-горе време от годината.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.