Чешмите на с. Аврен
Чешмите на с. Аврен Село Аврен се намира в южната част на община Крумовград, сравнително близо до границата с Гърция. Районът е планински, обрасъл с хубава смесена широколистна гора. На много места блика вода, която е хваната в повече от 30 чешми. Почти всяко семейство има “своя” чешма, изградена за спомен, за здраве, в памет на някой близък. Чешмите са красиви, удобни за отдих, в хубавата сянка на многогодишната гора. Някои от тях предлагат добри условия за празненства с приятели, други са впечатляващи със своята оригиналност. Водата е вкусна и студена, блика без прекъсване през цялата година.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.