Паметник на бежанците от с. Манастир, 1913 г., с. Аврен
Паметник на бежанците от с. Манастир, 1913 г., с. Аврен В центъра на селото е издигнат паметник на 42 жени и деца, бежанци от с. Манастир, Гюмюрджинско, избити от башибозук през 1913 г. в местността “Думанли”, намираща се на 8 км от Аврен. Проектант на паметника е арх. Жерю Гогов от гр. Хасково. Изработен е в гара Мездра. Открит е на 26.09.1964 г. На лобното място в местността “Думанли”, намираща се на 8 км от Аврен, е поставена паметна плоча. Забележка: Подходящ за посещение при туризъм в посока с. Аврен и с. Егрек.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.