Хаджикадировата къща, с. Жълтуша
Хаджикадировата къща, с. Жълтуша Намира се в махала Терзийци (Шивачи). Характерно за хората от този край е, че и до днес са големи майстори в тъкането на халища и козяци. Къщата е съставена от две части – стара, строена преди повече от 150 г и по-нова, голяма двуетажна част, чието изграждане е започнало през 1939 г., но е следвало традицията в строителството на съществуващата постройка. Двете къщи са свързани с тунелообразен проход. По-новата къща е изградена до покрив, но само в 2 от стаите вътрешното оформление е изцяло завършено. През 1945 г. на фронта в Унгария е убит собственикът на къщата, поради което тя остава недовършена. Дворът е покрит с каменни плочи, има 2 дървени тоалетни – мъжка и женска, комините (4 на брой) следват архитектурната традиция на Късното средновековие. В стаите таваните са от дърво, с красиви розети в средата, долапите са дървени, над вратите има красиви орнаменти, по стените – полици, а навсякъде има вградени бани. В 2 от стаите са иззидани фурни за печене на хляб и храна, а в другите – огнища (оджаци) за отопление. До днес в къщата непокътнати стоят множество предмети на бита от онези години – стан, бурилка за биене на мляко, дарак, дървена посуда и др. Забележка: Къщата е обявена за паметник на културата, но за съжаление за нейното поддържане не са отделени никакви средства. Доскоро там е живяла съпругата на убития собственик (родена е през 1920 г.), но днес живее при дъщеря си. Наследниците са в близост и винаги с удоволствие отварят врати за желаещите да я посетят.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.