Полезни връзки
За Проекта
 
Проектът „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага” дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Фондация „Радио Нова Европа” е координатор на проекта и по неговото изпълнение работи в партньорство с Областна администрация Кърджали и Регион Хага. 
 
Общата цел на проекта е посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики да се създаде пилотен маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на Област Кърджали.
 
 
Специфичните цели на проекта са:
 
Да се повиши регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, специфични за областта туристически продукти с по-висока добавена стойност; 
 
Да се повиши социална отговорност у населението на региона; 
 
Да се подобри грижата за околната среда и културно-историческото наследство;
 
Да се създадат възможности за инициативи за развитие на територията; 
 
Да се откроят преките ползи под формата на възможности за бизнес, работна заетост и допълнителен доход;
 
Да се използва полезният чуждестранен опит за подобряване условията на живот и икономическите условия в селските райони;
 
Да се преодолеят съществуващите неравенства между градските центрове и провинцията и да се ограничи миграцията от селските райони.
 
Основните проектни дейности са:
 
1. Кръгла маса
2. Създаване на база данни на туристическите обекти в Област Кърджали
3. Изготвяне на ситуационен и SWOT анализ на състоянието и нивото на развитие на туристическия потенциал в Област Кърджали
4. Разработване на модел за корпоративна идентичност на Област Кърджали
5. Кампания за повишаване на информираността на населението за туристическия потенциал на област Кърджали
6. Разработване на интернет портал, съдържащ актуална и достоверна информация за туристическия продукт, атракциите и събитията в региона
7. Ден на Кърджали в Хага.
 
На базата на междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между Областна администрация Кърджали и Регион Хага, проектът допринася за осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, достъп до туристически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия на живот във всички райони, противодейства на специфичните проблемни ситуации в изостаналите райони за целенасочено въздействие и като цяло доближава стандартите на развитие на регионите в ЕС.
 
В резултат на проекта се съчетават икономическия ръст в общините, териториалното планиране и процесът на развитие на градските и селските райони с разумни дейности за опазване на природата и разгръщане на туристическия потенциал.
 
 
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.